Police Stations

G.G. Ranjankar
DySP-Nilanga
02384-243900
9823227135
K.N.Supekar
PI-Nilanga
02384-242100
9923141675
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DEEPAK DNYANOBA SHINDE
API-Devni
02384269133
9881059800
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
S.H.Rejitwad
API-Aurad S.
02384-245100
9403171583
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BALAJI ANKUSH KUKDE
API-Kasarshirshi
02384262533
8975752559
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

« Go Back Go Home »